Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Evolutionaire astrologie – de reis van de ziel door meerdere levens

/
/
/
1239 Views

Met astrologie kan je meer dan een geboortehoroscoop maken; je kan er mensen mee helpen om naar erfenissen uit vorige levens te kijken en de lijn van de ziele-ontwikkeling door te trekken naar het nu. Michael De Baker vertelt hierover.

De evolutionaire astrologie gebruikt dezelfde horoscoop als iedere andere vorm van astrologie maar doet er heel iets anders mee. Dezelfde symbolen staan op het papier gedrukt – Zon, Mercurius, Venus, Mars, Maan, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto – maar voor de evolutionair astroloog geven die symbolen direct toegang tot het verhaal van de ziel en de thema’s waar de ziel in meerdere levens mee bezig is geweest.

Er wordt dus uitgegaan van het bestaan van meerdere levens. En ook van het idee dat de ziel meerdere “ikken” creëert om die thema’s te verkennen. Geen astrologie dus voor mensen die nog niet gewekt zijn uit wat William Blake ‘Newtons slaap’ heeft genoemd, dat wil zeggen, het leven begint bij de geboorte, eindigt bij de dood, het bewustzijn zit alleen maar in de hersenen, en de oorzaak van psychische problemen ligt óf in de vroege jeugd óf in de grijze massa.

Therapeutische astrologie

Nee, zegt de evolutionaire astrologie, veel van wat wij meedragen in onszelf komt direct uit vorige levens. Persoonlijkheden uit die levens leven door in ons, maar ook trauma dat door die persoonlijkheden is opgelopen. En dat trauma staat in grote letters geschreven in de horoscoop. Een kleine stap dus om van een beschrijvende astrologie te komen tot een therapeutische astrologie. Hebben mensen werkelijk behoefte aan een uitleg van hun sterke en zwakke kanten, hun mogelijkheden en beperkingen? Kennen ze die niet al jaren? Is het verstandig om die sterke en zwakke kanten in een astrologisch consult tegen betaling nog eens in te wrijven in de anderhalf uur die je met een cliënt hebt? Kotsziek zijn mensen van hun sterke en zwakke kanten, hun mogelijkheden en beperkingen. Iedere dag dat je opstaat krijg je ze in je gezicht gesmeten. Moeten we die nou echt op een CD mee naar huis krijgen? Mensen vragen een astrologisch consult aan niet om te weten hoe ze in elkaar zitten maar hoe ze kunnen groeien, hoe ze voorbij hun mogelijkheden en beperkingen kunnen komen, voorbij die kras in de plaat. Hoe ze, met andere woorden, kunnen groeien. Evolutie dus.

Zielsintenties

De lezer raadt het al: de evolutionaire astrologie bedoelt therapeutisch te zijn in plaats van beschrijvend. Gebruik die negentig minuten goed en verken samen met je cliënt de diepste pijnlekken en de grootste struikelblokken in zijn (lees ook steeds haar) leven. Kijk hoe je je cliënt daarbij kunt helpen. Zorg ervoor dat je therapeutisch voldoende geschoold bent om een traject met je cliënt aan te gaan en hem gedurende enige tijd te begeleiden. Misschien door een moeilijke periode in zijn leven of bij een hardnekkig probleem dat vanuit de zielsintenties geplaatst en begrepen kan worden.

En dat is het begin- en het eindpunt van de evolutionaire astrologie: de zielsintenties. De ziel komt ergens vandaan en wil ergens heen. En onderweg gebeurt er van alles. Leuke dingen en minder leuke.

Uit de Bron

Waar komt de ziel vandaan? Uit de Bron. Vroeger ook wel God genoemd. Met die benaming zijn we tegenwoordig wat voorzichtiger geworden omdat er in de naam van God zulke onbeschrijflijke wreedheden en gruweldaden hebben plaatsgevonden en, helaas, nog steeds plaatsvinden. De Bron in de evolutionaire astrologie is niet perfect, niet alwetend en niet almachtig. Zij is zoekend en zelf aan evolutie onderhevig. Wat zoekt de Bron? De ziel die thuiskomt. Geen kleine correctie dus op het Godsbeeld van een alles bestierende en toornige supermacht. De evolutionaire astrologie stelt, en zegt hardop, dat een God die de mens eerst verdoemt tot het begaan van zonde en hem er daarna voor straft een sadist is en in therapie moet. Mooie titel voor een boek. God in Therapie. Of de zorgverzekeraar het vergoedt moeten we nog maar afwachten.

De evolutionaire astrologie gaat er bovendien vanuit dat het idee van een perfecte, alles wetende en alles bestierende God antropomorfisch tot stand is gekomen. Ofwel: de mens heeft God in zijn beeld geschapen in plaats van andersom. Daarom ook is het een soort reclasseringsambtenaar geworden die bij iedere stap die je zet staat te oordelen of het goed of fout is, zondig of niet, nuttig of tijdsverspilling. Een beetje een oude zeikerd dus. Die niets met Liefde maar alles met angst te maken heeft.

Jeffrey Green

De grondlegger van de evolutionaire astrologie is Jeffrey Green. Een Amerikaan die twee prachtboeken geschreven heeft: 1. Pluto, deel 1: de Evolutionaire Reis van de Ziel (NL vertaling uitg. Schors), en 2. Pluto, deel 2: De Evolutie van de Ziel door Relaties (NL vertaling uitg. Hajefa). Lastige boeken voor de leek maar een schat aan informatie voor de astroloog die meer wil weten over de diepste drijfveren van de ziel en hoe de problemen die zich in ons leven voordoen een plaats kunnen krijgen door inzicht in die drijfveren. Dat is de therapeutische kant van het verhaal. En het is belangrijk dat astrologie therapeutisch wordt in plaats van beschrijvend, of, erger nog, voorspellend. Pas wanneer zij een volwaardige plaats inneemt naast andere therapievormen zal zij het wijdverbreide vooroordeel tegen de astrologie achter zich kunnen laten. Dat vooroordeel wordt gevoed door religie en de wetenschap. Het bepaalde lidwoord spreekt reeds boekdelen over het eenrichtingsverkeer van de wetenschappelijke verdraagzaamheid. Hoezo DE wetenschap? Van bepaald naar bepalend. Het weten staat op een schap. Bij de astroloog komt het weten ergens anders vandaan. Twee vormen van weten. Waarom zou de ene vorm wetenschappelijker zijn dan de andere? Inmiddels zijn er heuse scholen ontstaan binnen de evolutionaire astrologie en staat zij er goed voor. Overal ter wereld worden congressen en lezingen gehouden waar evolutionair astrologen met steeds grotere regelmaat opduiken. Ook zijn er veel plekken in de wereld waar je evolutionaire astrologie kunt studeren, vaak bij leerlingen die door Jeffrey Green zijn opgeleid. In Nederland kun je dat doen aan de School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, S.T.E.A.N. onder de bezielde leiding van ondergetekende. (nieuwe website binnenkort: www.sthean.com).

God

Wie is God dan wel? Jijzelf. Je bent een goddelijke vonk die een leerervaring heeft in een menselijk lichaam. De afdaling in een menselijk lichaam is voor de ziel een hard gelach. Weer dat hele gedoe van vader/moeder, opvoeding, school, verkering, huwelijk, kinderen, werk, kleinkinderen, ouder worden, aftakelen en dan de dood. Moet dat nou echt? Ja, zegt de ziel, want er zijn zekere lessen nog niet geleerd. Wanneer zij die lessen dan wél geleerd? Wanneer stap ik eindelijk uit dat rad van geboorte en wedergeboorte? Waarom zoek ik steeds weer opnieuw een moederschoot op? Omdat de niet-geleerde lessen je die moederschoot inzuigen en er helemaal niets te kiezen valt. Er is helemaal geen sprake van Misschien doe ik het wel, maar misschien ook niet of in ieder geval nóg niet. Net zo min als dat je na de dood je volgende incarnatie ontwerpt in samenspraak met je spirituele gidsen onder het genot van een kopje rooibosthee, gekleed in witte gewaden in Pre-Rafaelitische stijl, lichtelijk verveeld op stoelen van gesmeed ijzerwerk hangend in een klassiek tuinprieel met harpmuziek op de achtergrond. Wat gebeurt er dan wel?

Tibetaans Dodenboek

Onopgeloste gedachten en gevoelens vastgelegd in karmische complexen leveren tijdens het onstoffelijke voorbestaan van het bewustzijn na de fysieke dood opnieuw de stuwkracht die de ziel een nieuwe moederschoot doet opzoeken. Niet onmiddellijk maar na verloop van zekere tijd, die natuurlijk helemaal geen tijd in de gebruikelijke zin is in die toestand. ‘Tijd’ betekent hier: de gelegenheid om terug te blikken op de karmische lessen van het voorbije leven. Wanneer dat ‘moment’ voorbij is, begint de ziel opnieuw de karmische zwaartekracht te voelen, dat wil zeggen de impuls tot een nieuwe afdaling in menselijke vorm. Dit is wat de Tibetaanse lama’s in Het Tibetaanse Dodenboek  ‘de bardo van het zoeken van de wedergeboorte’ noemen. En waarom werkt dat zo? Omdat de ziel wil groeien, wil evolueren door te verwerken wat onverwerkt is. Deze karmische complexen reizen van leven naar leven en zorgen voor de herhalingsdwang die Freud reeds opmerkte, hoewel hij binnen het reductionistische model van de psyche waarbinnen hij opereerde niet anders kon dan naar oorzaken in de vroege jeugd zoeken. Dat model is inmiddels opengebroken, ook al is DE wetenschap daar niet blij mee: we herhalen het ene leven na het andere steeds weer dezelfde ‘fout’, die helemaal geen fout is maar de ziel die de draad weer oppakt en eenvoudig verder gaat waar zij gebleven was. De ‘kras in de plaat’ is een karmische dispositie, een neiging om te handelen volgens patronen die gevormd zijn door reacties op bepaalde gebeurtenissen in vorige levens. Gebeurtenissen in de vroege jeugd zijn actualisaties van de onopgeloste kwesties die besloten liggen in het karmische complex. Het zijn juist deze karmische complexen waar de evolutionaire astrologie direct zicht op biedt, hetgeen haar bij uitstek geschikt maakt de onderliggende patronen in de therapeutische omgang met de cliënt te verkennen en tot bewustzijn te brengen. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Veel, zo niet alles van wat een cliënt in een consult vertelt, kan direct gerelateerd worden aan deze karmische dispositie. En dan is het slechts een kwestie van veel geduld, begrip en compassie zodat samen antwoorden gevonden kunnen worden op eeuwenoude vragen. Een heel verschil met iemand vertellen wat zijn sterke en zwakke kanten zijn.

Door Michael De Baker, evolutionair astroloog en regressie therapeut, www.sthean.com. Email: michaelbaker627@hotmail.com.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest