Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nine Star Ki voorspellingen voor 2011

/
/
/
319 Views

Alhoewel het feest van Oud & Nieuw alweer een paar weken achter ons ligt, ligt de viering van het Chinese Nieuwjaar nog in het verschiet. Dit jaar valt deze, voor Chinezen belangrijkste feestdag op 3 februari. Goed moment om met behulp van Nine Star Ki (Chinese Astrologie) het komende jaar eens in kort bestek onder de loep te nemen.

Door Nina Elshof

Er zijn verschillende vormen van Chinese Astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen transformatieve stadia van Yin en Yang zoals deze optreden in de cyclus van de Vijf Elementen om de tendensen in een jaar te duiden. Elk jaar staat een ander element centraal in het Ba Gua schema van het jaar en dit jaar valt de eer te beurt aan het element 7-Metaal. Een 7-Metaal is een jaar dat gekenmerkt wordt door het element 7-Metaal dat in de positie staat van 5-Aarde, het centrum en daarmee de energie van het jaar bepaalt.

7-Metaal in 5-Aarde

De energie van 7-Metaal is die van het spelende, lerende kind dat ongehinderd door (teveel) kennis het pad van ontwikkeling opgaat en nieuwsgierig is naar de wereld en het leven. Een 7-Metaal is dan ook een jaar dat gekenmerkt wordt door leerprocessen, door het oefenen met nieuwe ‘lesstof’ en het in de praktijk brengen daarvan. Zoals een kind op de basisschool elke keer nieuwe lesstof krijgt aangereikt om daarmee vaardigheden aan te leren en door te oefenen deze te vergroten, zullen we dit jaar met de nieuwe kennis die ons vorig jaar is aangereikt, gaan oefenen en proberen deze kennis te integreren in ons bestaan. Het wordt een jaar van spelen met nieuwe mogelijkheden en het onderzoeken en uitproberen hiervan.

7-Metaal is ook het element van organisatie. Het lijkt weliswaar alsof een kind in zijn ontwikkeling maar wat doet en alle kanten op schiet, maar niets is minder waar. In het leer- en ontwikkelingsproces dat een kind doorloopt, zijn duidelijke fases zichtbaar waarin een bepaald type vaardigheid wordt ontwikkeld. Rond het eerste levensjaar bijvoorbeeld, worden verwoede pogingen ondernomen om te leren lopen en tussen het derde en vierde levensjaar ontwikkelt zich een ik-bewustzijn dat heel erg geoefend wordt door nee te zeggen en daarmee een eigen wil te tonen.

In 2011 kan de 7-Metaal invloed daarom leiden tot veranderingen in organisaties en met name op het niveau van de normen, waarden en regels. Het kinderlijk naïeve van 7-Metaal biedt namelijk de mogelijkheid om onbevangen om te gaan met de heersende normen, waarden en regels en deze te onderzoeken op bruikbaarheid en toepasbaarheid, wat kan leiden tot een hele andere kijk op en omgang met eerder opgestelde regels. Het zal zeker een ander licht werpen op organisaties en met name op organisatieprocessen. Vorig jaar is er hier en daar al voorzichtig gezocht naar nieuwe resources, zijn er nieuwe bronnen aangeboord en is er al meer gepraat over het belang van het ontwikkelen van emotionele intelligentie. Dit jaar kan dit baanbrekende en trendsettende transformaties binnen organisaties op gang brengen. In dit proces zal zichtbaar worden dat we behoefte hebben aan nieuwe leiders, een nieuw rolmodel dat ons leert en voordoet hoe we ons het beste kunnen ontwikkelen. Dit zullen dus geen leiders zijn die denken en werken volgens oude patronen en structuren, maar eerder zullen het mensen zijn die beschikken over een spiritueel charisma onder wiens leiding we veilig kunnen oefenen met al dat spirituele gedoe.

9-Vuur in 7-Metaal

Ondertussen staat de ‘thuispositie’ van 7-Metaal onder druk doordat het element 9-Vuur daar dit jaar resideert. 9-Vuur is erg yang en heeft van nature het vermogen om het karakter van 7-Metaal te vernietigen. Staat ons nog meer vernietiging van de kinderlijke onschuld te wachten? Komen er nog meer kinderpornoschandalen en seksueel misbruik van kinderen aan het licht? Waarschijnlijk zullen hoge autoriteiten hierin een belangrijke rol gaan spelen. Hetzij doordat zij ontmaskerd worden, hetzij doordat zij hard durven op te treden tegen deze excessen in de samenleving.

Hoewel het kind, en dus ook ons innerlijk kind, dit jaar in een lastige positie zit en er wellicht –persoonlijke – kindertrauma’s aan het licht komen waar we zeer geschokt door zullen zijn, bestaat er tevens de mogelijkheid om de rol van kinderen eens heel anders te bezien. Algehele transformatie is op dit punt mogelijk dit jaar; of dat nu de zienswijze op kinderen betreft, hun rol in onze samenleving, of onze omgang met kinderen. Wellicht dat hierdoor de ingrijpende transformatie van het onderwijssysteem in gang gezet zal worden, waarover nu al geluiden te horen zijn.

Het vraagt in ieder geval om veel zorgzame en liefdevolle aandacht om deze heftige processen in goede banen te leiden.

Grenzen

Een ander thema dat dit jaar nadrukkelijk zal spelen, is het thema grenzen. De roep om het (her)stellen van grenzen zal toenemen of dat nu is aan groepen binnen de samenleving of tussen landen onderling. Het zal daarom moeilijker worden voor bepaalde groepen mensen om vrij te reizen of zich vrij te bewegen. De controle van de overheid hierop zal stevig toenemen. Zozeer zelfs dat sommige mensen zullen ervaren dat ze beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Overheden zullen ook de privé-grens van de voordeur willen beslechten en meer en meer te zeggen willen krijgen over hoe wij ons privé-leven organiseren. Er zullen snel nieuwe technieken beschikbaar komen op het gebied van controle, bewaking en ook op het terrein van betaalmethoden.

Daar staat gelukkig tegenover dat er nieuwe mogelijkheden tot onze beschikking komen om ons, via computer en internet, met elkaar te verbinden. Nog een virtual social network?

Ook andere grenzen zullen beslecht worden; nieuwe patronen in het universum en op cellulair en DNA-niveau zullen tot baanbrekende en grensoverschrijdende inzichten leiden. Wellicht dat juist hierdoor kennis en inzicht ontwikkeld zal worden die een revolutie teweeg kan brengen met betrekking tot religie en de diverse religieuze stromingen. De relatie met, en de positie van God zal hierdoor in een ander daglicht komen te staan en ook erkend worden door de hogere geestelijke leiders, alhoewel misschien niet meteen door iedereen met evenveel compassie.

Misstanden

Interessant is dat er nog steeds een tendens zichtbaar is die aangeeft dat financiële structuren aan verandering en transformatie onderhevig blijven. Nu echter niet op een manier die geld laat verdampen als sneeuw voor de zon, maar op een wijze die erop gericht is sociale misstanden aan te pakken en te veranderen. In dit kader is het niet ondenkbaar dat er drastisch gesneden wordt in de management-lagen die zwaar drukken op de financiële organisatie van zorg- en andere sociale instellingen. Doel is om de vrijgekomen gelden daar in te zetten waar ze voor bedoeld zijn: de mens die hulp en zorg nodig heeft.

Voor een volledige en uitgebreide beschouwing van 2011, kun je een kijkje nemen op mijn website waar alle aspecten van 2011 per element en per positie van de Ba Gua zijn uitgewerkt.

Nina Elshof is eigenaar van centrum De Kleine Holte in Doetinchem en verzorgt onder meer tal van cursussen en opleidingen op het gebied van de Nine Star Ki-astrologie en Feng Shui, en schreef hierover diverse boeken. Info: www.ninaelshof.nl.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest