Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Welke Jezus van de drie?

/
/
/
215 Views

Wat je van Jezus vindt zegt vooral iets over jezelf. Want het aantal Jezus-interpretaties en –beelden is groot. Peter van Kan ziet daarin ruwweg drie benaderingen van Jezus.

Door Peter van Kan

Van Jezus van Nazareth bestaan vele verschillende beelden. De een denkt bij de naam aan een blauwogige ariër die met een smartelijk gezicht op zijn hart wijst, de ander aan een ruige revolutionair waar later een godsdienst omheen werd bedacht, weer een ander aan een Esseense ingewijde die getrouwd was met Maria Magdalena.
Is het aantal opvattingen groot, de wegen waarlangs een persoonlijk beeld van Jezus tot stand komt, zijn grofweg in drieën in te delen. Hieronder een toelichting plus commentaar op elk van deze drie.

1. De gelovige benadering.  Kort samengevat leidt deze benadering tot een beeld van Jezus als de Zoon van God. Hij kwam op aarde om de mensheid te bevrijden van de zonde. Zijn optreden als Messias (Verlosser) was voorspeld in wat wij het Oude Testament noemen.

Er is op zichzelf niets, niet in de Bijbel en niet in de wetenschap, dat deze visie weerspreekt. Zeker niet als de term ‘Zoon’ niet letterlijk maar metafysisch wordt opgevat. Dat onze wereld ‘gebroken’ is en er dus iets te herstellen valt, zien we om ons heen en ervaren we in onszelf.  Het idee dat de Bijbel het Woord van God is en alles wat er in staat per definitie waar is, valt wel te weerspreken. Nog afgezien van de nodige tegenstrijdigheden in de teksten, kan van bepaalde passages in zowel het Oude als het Nieuwe Testament met zekerheid gezegd worden dat ze niet historisch zijn.

2. De intuïtieve benadering. Rudolf Steiner ‘schouwde’ in de geesteswereld; Jacob Lorber schreef boeken vol met informatie die hij ‘doorkreeg’; het aantal ‘gechannelde’ boeken over Jezus dat wereldwijd verschijnt, stijgt met de week; ‘indrukken’ van reizigers en schrijvers vinden hun weg naar boeken over Essenen en Magdalenen. Etcetera.Teksten van deze soort kunnen inspirerend zijn. Ze geven een andere kijk op de figuur Jezus en helpen zo de lezer om los te komen van clichébeelden. Er zijn wel twee problemen met de intuïtieve benadering. Het ene is dat er van de gedane beweringen vrijwel niets te controleren valt. Het andere is dat de vele verhalen niet met elkaar overeenkomen. Voeg daarbij dat schrijvers van dit soort boeken nogal de neiging hebben om hapsnap anderen te citeren (Rudolf Steiner aanhalen in verband met inwijdingen, maar weglaten dat hij stelde dat Jezus geen Esseen was). En dan heb je nog de menselijke eigenschap om te willen geloven wat ons aanspreekt.
Het resultaat is dat menigeen overtuigingen koestert aangaande Jezus die net zo gefundeerd zijn als het idee dat mensen en dinosauriërs tijdgenoten waren. De stelligheid waarmee beweringen uit gechannelde boeken worden herhaald, is vaak omgekeerd evenredig aan de kennis van het historisch onderzoek naar Jezus. Waarmee we in feite terug zijn bij de ‘gelovige benadering’.

3. De wetenschappelijke benadering. Spinoza was de eerste die stelde dat Mozes onmogelijk de auteur van zijn reisverhalen kon zijn. Daarna durfden enkelen voorzichtig vraagtekens te plaatsen bij het idee dat de Bijbel alleen maar werkelijkheid beschrijft. Pas tegen het einde van de 19e eeuw barstte het onderzoek naar de historiciteit van Jezus goed los. Taalkundigen, archeologen en (kunst)historici zetten zich aan de taak om, los van geloof en theologie, boven water te halen wat er in het leven van Jezus echt gebeurd kon zijn en wat niet. Het leverde duizenden boeken en veel inzichten op.
Voor wie graag dicht bij Jezus komt, is dit een benadering die zowel frustrerend als bevredigend kan zijn. Frustrerend, omdat er over Jezus betrekkelijk weinig met een grote mate van waarschijnlijkheid gezegd kan worden. Bevredigend, omdat de figuur die opdoemt er een van vlees en bloed is. Die Jezus kan daardoor dichterbij voelen dan zowel de wonderen rondstrooiende, moreel superieure Zoon van God van de kerk, als de in oude mysteriën ingewijde meester van de channelaars.

Opvattingen

Hieronder een aantal opvattingen en inzichten aangaande Jezus, waarover onder wetenschappers een redelijke mate van consensus bestaat.

– Niets is zeker. Daarvoor zijn er te weinig vroege bronnen. Zeer waarschijnlijk is dat Jezus gedoopt werd door Johannes, rondtrok als genezer/exorcist en stierf door kruisiging. Waarschijnlijk paste zijn boodschap van rechtvaardigheid en naastenliefde (als uiting van liefde voor God) in de Joodse religieuze traditie. De manier waarop hij deze bij de mensen bracht – o.a. maaltijden onder het motto ‘breng wat je hebt en deel het’ – vormde een bedreiging voor de Romeinse sociale orde. Zijn intieme relatie met God was bedreigend voor de Joodse religieuze elite, de Sadduceeën.
– Van de diverse religieuze stromingen binnen het Jodendom van zijn tijd, stond Jezus inhoudelijk het dichtst bij de Farizeeën. Er is geen enkele aanwijzing dat hij iets met de Essenen te maken had. Gezien zijn vrijmoedige manier van optreden, is dat ook zeer onwaarschijnlijk. De Essenen leefden volgens strikte regels. Het beeld van vroege hippies die in witte gewaden vredig door hun moestuinen liepen, is een karikatuur. Essenen beschouwden zichzelf als de enigen die de juiste weg volgden en keken neer op de ‘onzuivere’ Joden. Wie de regels brak werd verbannen en wie verraad pleegde werd, jawel, gekruisigd.

– Na Jezus’ dood bleven zijn volgelingen in Jerusalem de eerste decennia gewoon Joods, totdat zij na de mislukte opstand tegen de Romeinen door het Joodse establishment als zondebok werden gebruikt. Dit verklaart waarom in de latere evangeliën de toon jegens de Joden negatiever is dan in de vroegere.

– Van de uitspraken die in de Bijbel aan Jezus worden toegeschreven, is van slechts ongeveer een kwart waarschijnlijk dat hij ze ook gedaan heeft. De rest ‘misschien’ en ‘waarschijnlijk niet’. Er bestonden de eerste eeuwen een stuk of vijftien verschillende versies van het christendom. De versie die wij nu kennen, is meer door Paulus vormgegeven dan door Jezus.

– Voor een huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena is in de teksten van de eerste twee eeuwen geen enkele directe aanwijzing te vinden. Wie dat laatste een onverdraaglijk mannelijke gedachte vindt, kan zich troosten met het feit dat er wel bewijs is dat het gewone Joodse volk naast Jahweh ook een godin vereerde.

Peter van Kan is schrijver, muzikant en meditatieleraar. Meer: www.petervankan.com.

Reageren? Graag!

 


Tags:
Meer van:

3 Reactie(s)

 1. Een vierde benadering is de benadering van de opgevaren meesters:

  De missie van Jezus was niet om als enige de Zoon van God te zijn, maar juist om ons voor te doen wat wij allen kunnen zijn en moeten worden: de Christus.
  Jezus zegt: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader (Joh. 14:12). Hiermee bedoelt hij dat wij nog grotere werken zullen doen dan hij deed. Wij – de lichtdragers, de mensen met de Godsvlam in hun hart – zijn bedoeld om in Jezus’ voetstappen te treden, het ego af te leggen en het Licht van de wereld te worden. Door middel van de Heilige Geest ontvangen wij de kracht om grotere werken te doen, omdat wij verder bouwen op Jezus’ verworvenheden, die hij ons ter beschikking stelt.
  Omdat het pad al is voorgedaan, kunnen wij Jezus’ pad van initiatie volgen naar de transfiguratie, de kruisiging (van het ego), de opstanding en de hemelvaart. Jazeker, de hemelvaart is het doel van het leven.
  Stel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien als alle lichtdragers één zouden zijn geworden met de Christus? Jazeker, dan zouden wij weer een gouden tijdperk van verlichting beleven. Echter, door de intriges van individuen met snode bedoelingen door de eeuwen heen, zijn de sleutels verdwenen uit Jezus’ leer, en is ons verkondigd dat hij de enige Zoon van God is, en dat wij daar nooit kunnen komen. Weg empowerment.
  Jezus was de empowerer par excellence. Het pad van de Christus ligt voor ons open. De opgevaren meesters hebben hun leer bij ons gebracht, opdat de verloren leringen van Jezus weer bekend zouden worden. Dit is de tweede komst van de Christus, in ons allen.
  Iedereen die het pad wil lopen, kan Jezus om hulp vragen. Hij is de Wereldleraar, en hij helpt je in je eigen hart. Hij is één met je eigen Heilige Christus-Zelf of Hogere Zelf. Hij is de stille stem in je hart.

  Er valt nog veel meer over te vertellen, zoals over zijn belevenissen voor en na zijn missie in Galilea, over de vele levens daarvoor, waarin hij ook onze leider en helper was. Over zijn opgevaren tweelingziel Magda, destijds bekend als Maria Magdalena. Over zijn verdwenen leringen over karma en reïncarnatie, over de vrouw, over de sleutels naar zelfoverstijging en het verslaan van het ego.
  Zoekt en gij zult vinden … als je maar wilt.

  Joyce Carels
  The Summit Lighthouse Holland
  http://www.summitlighthouse.nl

  • Beste Joyce,

   ‘Leuk,’ dacht ik, ‘een reactie.’ Tot ik je stukje las en zag dat je nergens ingaat op wat ik schrijf. Je gebruikt het artikel slechts om de visie op Jezus van je eigen club aan te prijzen.
   Je stelt dat dit een vierde benadering van Jezus inhoudt. Dat lijkt me onjuist. Her zonder enige kennis van zaken klakkeloos herhalen van wat anderen – op basis van onduidelijke bronnen of vermogens – beweerd hebben, valt onder wat ik de ‘intuïtieve benadering’ noemde.
   Dat je niet geïnteresseerd bent in wie de historische Jezus was, blijkt verder uit het feit dat je Maria Magdalena ten tonele voert, terwijl ik daarover juist opmerkte dat er in de literatuur geen enkele historische onderbouwing van haar vermeende relatie met Jezus te vinden is.
   Is er een verschil tussen Elisabeth Clare Prophet napraten en een fanatieke imam napraten ? Tussen niet-onderbouwde beweringen doen over Jezus en niet-onderbouwde beweringen doen over homoseksuelen ? Ik zie het verschil niet. Het heeft allebei in ieder geval niets met spiritualiteit te maken.
   Je zult het ongetwijfeld goed bedoelen Joyce. Ik hoop dan ook dat je dit niet persoonlijk opvat en het me voorts niet kwalijk neemt dat ik de argeloze lezer een advies geef.
   Gezien het feit dat The Summit Lighthouse een organisatie is die een soep van new age ideeën zonder veel samenhang propageert, boeken en leiders elkaar tegen spreken, de met bijzondere gaven begenadigde Prophets ten onrechte een apocalyps voorspelden en een enorm ondergronds complex lieten bouwen ter redding van de eigen kudde, daar een waar wapenarsenaal lieten aanleggen, mevrouw Prophet vier echtgenoten versleet voor ze dement werd en haar eigen zoon, voormalig vicepresident van de organisatie, de verschrikkelijke werkelijkheid achter de mooie façade heeft geopenbaard en een ieder aanraadt zich niet met de organisatie in te laten, lijkt het me goed om in herinnering te brengen wat de wijze Gandalf zei toen er gevaar dreigde voor zijn vrienden: Run, you fools. Run!!!

 2. Zelf zie ik geen reden om mezelf te beperken betreffende indeling waar ik thuis hoor. Inmiddels geloof ik allang niet meer in 1 Jezus. Zie het meer als mytisch figuur. Dus een archetype waaromheen verhalen verzameld worden. Dan zijn tegenspraken ook logischer.

  Reactie over de opgevaren meesters stelt:
  “Omdat het pad al is voorgedaan, kunnen wij Jezus’ pad van initiatie volgen ”
  Jezus was origineel. De oproep net zoals hem te doen betekent m.i. om je eigen originaliteit te leven. Niet om na te leven.

Plaats een reactie

  Artikel delen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest