Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Tussen fantasie en hoogste bewustzijn

/
/
/
847 Views

Channelen: je openstellen om informatie uit hogere bron tot je te laten komen

Ademloos luisteren of vol irritatie in de weerstand; dat lijken de beide houdingen van velen als het gaat om channelen, het doorgeven van boodschappen uit hogere sferen. Blavatsky deed het en de hele Bijbel hebben we eraan te danken. Een kritische (zelf)reflectie van een channelaar.

Door Jeroen Kuyper

Channelen is ook in spirituele kringen een controversieel onderwerp. Het is een proces met de nodige valkuilen. Wanneer je deze valkuilen onderkent kan channelen een prachtige bron van spirituele groei zijn. Wanneer je als channel meent de Waarheid te verkondigen kan het je juist verder van je pad afbrengen. Ook voor de lezers of toehoorders van gechanneld materiaal kunnen de beschreven valkuilen helpen bij het op waarde schatten van het materiaal.
Iemand vraagt aan een channel: “Hoe komt het dat ik de laatste tijd steeds mijn hoofd stoot?” Het antwoord klinkt indrukwekkend: “Gegroet, waardig mensenkind. Hier spreekt Theadron, meester van de zesde dimensie. De reden dat uw hoofd telkenmale in harde aanraking komt met andere objecten uit de aardse verdichting, is dat u in uw leven als hogepriester in Lemuria anderen voor het hoofd hebt gestoten. Dit kwam omdat u zelfzuchtig uit was op roem en zelfverrijking. Door in dit leven een aantal keren flink uw hoofd te stoten ontstijgt u dit karma en komt uw ware grootsheid tot bloei.” Is dit channelen? Ik denk van niet, want deze informatie komt zojuist uit de dichtere dimensies van mijn duim: niet een hoge meester, maar mijn fantasie is hier aan het woord.

Abstracter
Channelen is het proces van ruimte geven aan een andere bron van informatie of inspiratie dan jezelf en het naar buiten brengen hiervan. Dit kan gaan om gesproken of geschreven teksten, maar net zo goed om muziek, gedichten, kunst, helende energie of wetenschappelijke ontdekkingen. Het is het proces van je leeg maken, je openstellen, waardoor informatie uit hogere bron tot je kan komen. Om het begrip niet te breed te maken wil ik me hier beperken tot de definitie van channelen als het doorgeven van teksten die afkomstig zijn van hogere wezens, zoals meesters of engelen.
Je kunt je afvragen of deze gechannelde wezens daadwerkelijk bestaan en of het mogelijk is hun boodschappen via een menselijk kanaal door te geven. Zelf channel ik de geascendeerde meester Phylos. Ik vroeg Phylos ooit of hij eigenlijk wel bestaat. Ik kreeg een uitgebreid antwoord, waarvan de volledige tekst is terug te vinden op onze website. Samengevat komt het er op neer dat de hogere werkelijkheid veel abstracter is dan wij mensen ons kunnen voorstellen. Hogere meesters en engelen zijn niet als mensen waarmee je kunt praten, maar meer te beschouwen als velden van bewustzijn waar je je op af kunt stemmen. Een goed channel weet deze abstracte energieën in woorden en beelden te vertalen.
Boeiend is natuurlijk de vraag of ik dit antwoord zelf verzonnen heb en of Phylos daadwerkelijk bestaat. Ik besef dat sommigen zullen zeggen dat ik me goed weet af te stemmen op mijn hogere zelf, op het veld, of het universele bewustzijn en dat ik daar geen onstoffelijke meester voor nodig heb. Ikzelf beschouw Phylos als een wijze meester die in de hogere dimensies verblijft. Wanneer ik me afstem op Phylos, voel ik een krachtige en liefdevolle energie door me heen stromen en ontvang ik hogere inzichten dan in mijn dagelijks bewustzijn. Wanneer ik me op een andere meester afstem, voel ik een andere energie en is de informatie kwalitatief anders. Hierdoor heb ik het idee dat het om meer gaat dan alleen een afstemming op mijn hogere zelf, of op een veld van bewustzijn dat alles in het universum met elkaar verbindt. Altijd blijft er ook een factor Jeroen aanwezig. Dit kan ook niet anders, want de informatie ontvouwt zich via mijn geest en hersenen. Ik probeer de informatie te laten komen zoals het komt, maar zou deze kunnen sturen als ik zou willen: ik ben vanzelfsprekend de baas over mijn eigen woorden.

Psychotisch
Met het toenemen van het aantal televisiezenders lijkt het aantal spirituele channels eveneens exponentieel toegenomen te zijn. Waar ligt de grens tussen hogere werkelijkheid, fantasie, psychose of bewuste manipulatie? Een onmogelijk te beantwoorden vraag. De begrippen zuiverheid, oprechtheid en afstemming op de juiste bron kunnen een leidraad vormen om een aantal valkuilen te onderkennen en gechannelde boodschappen op waarde te schatten.
Ik begin bij de oprechtheid. Je kunt je afvragen waarom iemand eigenlijk zou willen channelen. In negatieve zin kan de motivatie vooral voortkomen uit het ego. Je wilt bijvoorbeeld iets bijzonders kunnen, of iets spectaculairs te berde willen brengen. Erger wordt het wanneer je door een hogere bron te claimen je eigen mening of visie met meer gezag wilt doordrukken. Mijn vrouw en ik waren op een seminar in Californië. Onze beide mooie plaatsen vooraan waar onze tassen en papieren lagen waren in de pauze ongevraagd door een Amerikaanse in beslag genomen. Desgevraagd gaf ze te kennen dat haar gids had gezegd dat zij daar moest gaan zitten.
Wanneer je je op het pad van channelen begeeft, is het onderzoeken van je motieven essentieel. Helaas kunnen dergelijke motieven ook onbewust zijn. In dat geval mag je hopen dat anderen je hierop wijzen. Net als bij goeroes kan de status van het beschikken – of menen te beschikken – over een hogere waarheid met een channel op de loop gaan.
Je kunt ook tegelijkertijd oprecht en toch misleid zijn. In het meest extreme geval is iemand psychotisch of heeft een waan, maar ook goedwillende channels kunnen soms hun eigen fantasie channelen. Als channel moet je streven naar zuiverheid, maar tevens onderkennen dat geen enkel channel 100% zuiver is.
Deze zuiverheid is het tweede aspect en vormt eveneens een valkuil. De vraag naar je eigen zuiverheid als channel, vraagt veel zelfinzicht en het antwoord is niet altijd gemakkelijk te geven. Het gaat hierbij om zuiverheid en kalmte van je eigen energieveld en zuiverheid in hoe liefdevol, flexibel en positief je zelf in het leven staat.
Een in mijn ogen onovertroffen en zuiver channel was Jane Roberts, die Seth channelde. Geen poeha, maar sublieme, filosofisch hoogwaardige informatie, die ook nog eens praktisch toepasbaar is. Een ander bijzonder voorbeeld, waar je wellicht niet gauw aan zou denken, is Paramhansa Yogananda, die prachtige commentaren op de Baghavad Gita heeft geschreven. Hij vertelde aan zijn discipel Kriyananda (J.Donald Walters) dat hij dit deed door zich af te stemmen op de ziel van Byasa, de schrijver van de Bhagavad Gita. Hij vroeg Byasa hem als kanaal te gebruiken. Hierop kwam de tekst vanzelf.

Risico’s
Het derde aspect is: op welke bron stem je je af? Je openstellen voor onstoffelijke wezens zonder meer, betekent niet dat er per se hoge wezens naar je toe komen. De kans is reëel dat er lagere entiteiten of dolende zielen tot je komen, die zich soms kunnen voordoen als hoge wezens van licht. Het gevolg is dat er soms spectaculair lijkende, maar in feite kwalitatief lage of zelfs valse informatie doorgegeven wordt door het channel. In feite parasiteren deze wezens op jouw energie. Wij hebben mediums gezien die er psychisch en fysiek slecht aan toe waren door alle lagere entiteiten die aan ze kleefden. Dit is een serieus risico voor mediums.
Afgezien van genoemde kwaliteiten van het channel zijn er een aantal aspecten van de informatie zelf waar je op kunt letten om hogere van minder hoge channelings te onderscheiden.
De informatie die van een hoger wezen komt zal ondersteunend en liefdevol zijn. Belangrijk is dat je merkt dat de informatie van een hoger perspectief is en een ruimer overzicht geeft.
Het is voor een lichtwezen geenszins nodig om bijzondere, vaak ouderwets aandoende taal te gebruiken of om met onbegrijpelijke informatie over sterrenstelsels, getalsformaties en dergelijke te komen. Niet dat dergelijke informatie niet bestaat, maar het gaat erom dat je voelt of deze informatie nuttig is en iets toevoegt. Ik wil channels die ouderwets taalgebruik hanteren overigens niet afdoen als onzuiver. Een bepaalde manier van doen van een gids of meester kan het channel helpen in de trance-staat te komen die nodig is om helder te kunnen channelen.
Een lichtwezen of het channel via wie dit tot je komt, zal er nooit op uit zijn om je afhankelijk te maken. Ook zal een dergelijk wezen je nooit of slechts bij hoge uitzondering dwingend zeggen wat je moet doen of laten. Wanneer dergelijke informatie toch komt, kun je je vraagtekens bij de zuiverheid en de motieven van het channel hebben. Wat een lichtwezen wel zal doen is je helpen om een hoger en ruimer inzicht te krijgen over een vraag of thema waar je niet uitkomt. Laat je evenmin imponeren door vleiende woorden over hoe uitzonderlijk je bent of door onwaarschijnlijk positieve toekomstvoorspellingen.
In het algemeen houd je een positief gevoel over na een goede channeling. Maar let erop dat dit voortkomt uit de wijze en hogere inzichten die je hebt gekregen en niet uit vleierij.

Meer: Sanaya Roman en Duane Packer: ‘Contact met je Gids’, Ankh-Hermes, 2000; J. Donald Walters: ‘How to Be a True Channel’, Chrystal Clarity Publishers, 1987. Jeroen Kuyper leidt samen met zijn vrouw Froukje Buma Israna Prema Yoga Centrum. Van Jeroen verscheen ‘Geboorte in het Goddelijke’, door de geascendeerde meester Phylos. Van Froukje verscheen ‘Saint Germains boodschap van liefde’ (beide uitgegeven bij uitgeverij Akshasa). Ook: www.israna.nl.

________________

‘Welkom, dit is Phylos’

Ascended Master Phylos over channelen
‘Voor sommige mensen blijkt het feit dat de informatie die wij brengen over het pad naar het goddelijke genegeerd wordt omdat het gechanneld is, en zij zeggen: ik geloof niet in gechannelde informatie.
Op zich is dit een begrijpelijk standpunt, omdat bij channelen het natuurlijk moeilijk grijpbaar is wat werkelijk hoge informatie is en wat fantasieën van het kanaal zijn.
En het is ook waar dat channelen een activiteit is met vele valkuilen. Maar laat ik beginnen met uit te leggen wat channelen is wanneer het zuiver is en op de juiste manier tot stand komt.
De gangbare gedachte is dat channelen ongeveer hetzelfde is als wat vroeger een medium deed: je stelt je open voor entiteiten buiten je(zelf), bijvoorbeeld overledenen en geeft deze informatie door.
In werkelijkheid is channelen iets anders en daarom is het goed dat er een andere term voor is dan medium zijn.
Wat je in channelen in feite doet is contact maken met de goddelijke bron, het goddelijke licht, en van daaruit informatie uit het hogere bewustzijn vertaalt naar aardse woorden en begrippen. Uiteindelijk is er alleen God, het goddelijke, hoe je het maar wilt noemen. (…) Binnen deze hogere werkelijkheid kun je ook spreken van velden van bewustzijn die kennis bevatten, kwaliteiten bevatten, informatie bevatten, en je kunt contact maken met deze velden van bewustzijn.
In wezen zijn dit ook afsplitsingen van het goddelijke bewustzijn, maar het is veel minder dat je kunt spreken van dualiteiten. In deze hogere dimensies zijn het meer analoge afsplitsingen, abstracter. Op dit hoogste niveau, vlak onder het goddelijke zelf is geen sprake van woorden, maar zijn essenties aanwezig, zoals liefde, maar ook essenties van kennis, als kwaliteiten van het goddelijke. (…) Op een iets lager niveau, waarmee we bedoelen een niveau dat al iets concreter wordt dan deze essentie-energie, bevinden zich de engelen, de meesters, de gidsen. In feite kun je hierbij niet echt spreken van wezens zoals je die in je voorstellingsvermogen hebt. Deze wezens, om ze toch maar zo te noemen, zijn veel grootser en abstracter dan concrete aardse wezens. Op dit niveau van de hogere werkelijkheid wordt het wel mogelijk vanuit deze wezens om contact te maken met de aardse dimensies. Om dit contact op voor aardse wezens begrijpelijke wijze te laten verlopen doen deze wezens zich voor met een naam en geven ze de energieën op dusdanige wijze door, dat de persoon, of het kanaal dat channelt, in staat is om dit met zijn of haar bewustzijn om te zetten in aardse bewoordingen. Het is echter van wezenlijk belang om te beseffen dat aldus verkregen kennis en energieën vertalingen zijn die gefilterd zijn vanuit de hoogste lagen van de werkelijkheid. Omdat deze wezens zich ver begeven (bevinden) boven de aardse oordelen – want oordelen komen voort uit dichotomieën – is het in feite onzinnig om te zeggen dat de aartsengel Michael, of welke van deze engelen, meesters of gidsen je ook maar channelt, een mening ergens over hebben, dat zij een oordeel ergens over hebben. Deze energievelden of wezens geven slechts kernkwaliteiten en wijsheid door in essentie-energie en de vertaling is een kwaliteit van het kanaal.’

Voor de volledige en ook de rest van deze opgeschreven channeling: zie www.israna.nl.

 

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest